Obchodné podmienky služby onlinehlas

Onlinehlas

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele při využívání služby onlinehlas dostupné na internetové adrese www.onlinehlas.eu (dále jen „Portál“), která nabízí sadu on-line nástrojů pro tvorbu, realizaci a analýzu on-line hlasování.
 2. Provozovatelem je společnost SousedeCZ s.r.o., IČ 02623111, se sídlem Drahobejlova 2433/12, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221580. E-mailová adresa Provozovatele je zc.edesuos@kinvomod.
 3. Uživatelem je každá osoba, která v souladu s těmito obchodními podmínkami provedla registraci na Portálu, případně využila bezplatnou nebo placenou verzi služby onlinehlas. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, tedy tím, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Uživatelem, který není spotřebitelem, tedy tím, který si objednává službu za účelem svého podnikání. Uživatelem, který je spotřebitelem, může být pouze fyzická osoba, která je plně svéprávná.
 4. Uživatel vstupem na Portál projevuje souhlas s těmito obchodními podmínkami, resp. podmínkami platnými v okamžiku vstupu Uživatele na Portál, a zavazuje se je při užívání Portálu dodržovat. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. O změně Podmínek nebude Provozovatel Uživatele informovat. Uživatel je povinen se pravidelně seznamovat s podobou a případnými změnami těchto obchodních podmínek. Pokud bude Uživatel i po provedených změnách jakkoliv užívat Portál, má se za to, že se se změnami obchodních podmínek seznámil a bezvýhradně s nimi souhlasí. Aktuální znění obchodních podmínek je dostupné na internetové adrese www.onlinehlas.cz/podminky.

Registrace

 1. Uživatel má možnost se registrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na Portále. Při registraci si Uživatel zvolí, zda má zájem o Bezplatnou verzi služby onlinehlas (čl. III. těchto obchodních podmínek), nebo o Placenou verzi služby onlinehlas (čl. IV. těchto obchodních podmínek). Uživatel si může následně změnit typ verze v nastavení svého účtu.
 2. Uživatel je povinen poskytovat Provozovateli pravdivé a úplné údaje požadované při registraci. Při uvedení nepravdivých a/nebo neúplných údajů nese Uživatel veškerou odpovědnost za škodu tímto způsobenou.
 3. Pokud bude chtít Registrovaný uživatel svoji registraci zrušit, může tak učinit kdykoliv zasláním písemného sdělení na e-mailovou adresu Provozovatele, anebo na adresu sídla Provozovatele.
 4. Registrovaní uživatelé jsou povinni chránit si svá přístupová hesla. Přístupové heslo musí obsahovat šest znaků, přičemž alespoň dva znaky musí být číslice a alespoň dva znaky musí být písmena. V případě ztráty či jeho zneužití jsou povinni ihned informovat Provozovatele tak, aby mohl přijmout přiměřená opatření. Provozovatel však nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku ztráty nebo zneužití přístupových údajů Uživatele. Uživatel je oprávněn si své přístupové heslo libovolně měnit.

Bezplatná verze služby onlinehlas

 1. Provozovatel poskytuje bezplatnou verzi služby onlinehlas dostupnou na Portále, u které je přístup a užívání zdarma. Prostřednictvím bezplatné verze služby onlinehlas se může Uživatel účastnit online hlasování a sledovat výsledky hlasování, popř. jeho průběh, je-li přístupný pro Uživatele.
 2. Uživatel si sám hradí náklady vzniklé mu ve spojitosti s realizací přístupu a používání Portálu v souvislosti s užíváním bezplatné verze služby onlinehlas (tj. náklady na internetové připojení aj.).

Placená verze služby onlinehlas.eu

 1. Provozovatel zároveň poskytuje placenou verzi služby onlinehlas. Prostřednictvím placené verze služby onlinehlas může Uživatel zakládat online hlasování a sledovat výsledky hlasování. Dále je Uživatel oprávněn se účastnit online hlasování jiného uživatele a sledovat výsledky tohoto hlasování, popř. jeho průběh, je-li pro Uživatele přístupný.
 2. Pokud není smluvně dohodnuto jinak, tak cena za placenou verzi služby onlinehlas a doplňkové služby jsou dostupné v ceníku dostupném na webových stránkách Portálu. Cena je závislá na počtu účastníků v online hlasování a od formy importu dat účastníků hlasování, kde zpoplatněno je jenom načítání údajů z Katastru nemovitostí ČR. Ceny jsou uvedené v českých korunách a nezahrnují DPH, které k nim bude připočteno v zákonné výši. Platbu může Uživatel uskutečnit formou bankovního převodu. S placenou verzí služby onlinehlas nejsou spojeny další náklady na dodání.
 3. Elektronická objednávka na vytvoření online hlasování je dostupná na Portále. Uživatel musí vyplnit požadované údaje a potvrdit, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí.
 4. Prostřednictvím objednávky Uživatel zasílá svůj návrh na uzavření Smlouvy. K uzavření Smlouvy dochází okamžikem potvrzení přijetí objednávky, které zasílá Provozovatel na e-mailovou adresu Uživatele, kterou Uživatel uvedl při registraci.
 5. Služba onlinehlas bude Uživateli poskytnuta přímo na Portále, a to ihned poté, co Provozovatel potvrdí Uživateli přijetí objednávky dle předchozího odstavce tohoto článku.
 6. Provozovatel se zavazuje vystavit Uživateli fakturu, která bude mít veškeré náležitosti daňového nebo účetního dokladu dle příslušných právních předpisů, se splatností čtrnáct (14) dnů. Provozovatel vystaví Uživateli fakturu v okamžiku, kdy cena za placenou verzi služby onlinehlas dle odst. 2 tohoto článku dosáhne částky 200,- Kč bez DPH. Nedosáhne-li cena za placenou verzi služby onlinehlas částky uvedené v předchozí větě tohoto článku, Provozovatel vystaví Uživateli fakturu až po uplynutí šesti (6) měsíců ode dne uzavření Smlouvy dle odst. 4 tohoto článku.
 7. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám.

Obecná pravidla pro užívání služby

 1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněn k výkonu majetkových autorských práv k Portálu. Provozovateli náleží veškerá práva k vlastnímu obsahu Portálu, včetně textu a jeho designu, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na Portálu, vyjma textu a materiálu, který Uživatel vloží na Portál v souvislosti s vytvořením online hlasování.
 2. Uživatel se zavazuje, že nebude posílat nebo distribuovat prostřednictvím Portálu žádné materiály, které jsou výhružné, pomlouvačné, pornografické nebo jinak nezákonné povahy, anebo materiály, které jakýmkoli způsobem porušují práva Provozovatele nebo práva třetích osob. Uživatel se zároveň zavazuje, že na Portále nebude užívat výrazy, které jsou vulgární, hrubé, sexistické, rasistické nebo jinak urážlivé.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat závadný obsah dle odst. 2 tohoto článku.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování služeb Uživateli, který poruší tyto obchodní podmínky, anebo se Uživatel dopouští nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě uvážení Provozovatele a může být provedeno i bez udání důvodu.

Vadné plnění a odstoupení od Smlouvy

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Uživatel je povinen zkontrolovat funkčnost objednané služby onlinehlas bez zbytečného odkladu po jejím zpřístupnění. Vadu je Uživatel povinen oznámit Provozovateli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění na e-mailovou adresu Provozovatele. V případě, že je vada odstranitelná, může Uživatel požadovat opravu plnění, doplnění toho, co chybí, nebo přiměřenou slevu z ceny. V případě, že vadu nelze odstranit a z tohoto důvodu nelze službu onlinehlas řádně užívat, může Uživatel odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. V případě uplatnění práva z vad má Uživatel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění tohoto práva. Právo na náhradu těchto nákladů je potřeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. Právo z vadného plnění Uživateli nenáleží, pokud Uživatel vadu sám způsobil.
 2. Uživatel, který je spotřebitelem, má po uzavření Smlouvy právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí předmětu Smlouvy. Uživatel může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí Provozovateli prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, elektronicky na emailovou adresu Provozovatele nebo písemně poštou na adresu sídla Provozovatele. Toto ustanovení se nevztahuje na Uživatele, který není spotřebitelem. Uživatel, který je spotřebitelem, tímto v souladu s ustanovením § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, výslovně souhlasí s tím, aby Provozovatel splnil předmět Smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení. V případě, že předmět Smlouvy Provozovatel splní před uplynutím lhůty pro odstoupení, Uživatel v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

Limitace odpovědnosti

 1. Každý Uživatel užívá Portál na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Portálu.  Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Portálu a dále za škody vzniklé z důvodu jeho částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybného fungování Portálu a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k tomuto Portálu a/nebo nemožnosti využívání jeho obsahu.
 2. Uživatelé jsou srozuměni a souhlasí s tím, že Provozovatel neodpovídá za škody vyplývající, založené na nebo vzešlé z činností souvisejících s provozem Portálu. Toto omezení je platné s výjimkou případů, kdy taková výjimka a omezení jsou zakázány zákonem.
 3. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené nefunkčností Portálu, zničení, poškození či ztrátu dat, pokud tyto události byly způsobeny jinou osobou nebo v důsledku zásahu vyšší moci.

Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel se zavazuje postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
 2. Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně.
 3. Uživatel akceptováním těchto obchodních podmínek dává Provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným Uživatelem Provozovateli na e-mailovou adresu Provozovatele.
 4. Provozovatel za účelem provozu služby shromažďuje osobní údaje Uživatele, a to konkrétně jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Dále pak pro účely zabezpečení IP adresu a telefonní číslo, které je nepovinné a využívá se jenom v případě zabezpečení účtu Uživatele s využitím dvoufaktorové autentizace. Při využití Placené verze služby onlinehlas i adresu Uživatele pro účely fakturace.
 5. Provozovatel je oprávněn obrátit se na Uživatele za účelem ověření aktuálnosti, resp. správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.
 6. Ke sledování návštěv Portálu používáme standardní webové analýzy. Tyto analýzy provádějí společnosti Google a Facebook (dále jen „poskytovatelé webových analýz“) svými nástroji Analytics, resp. Pixel (dále jen „nástroje webových analýz“). Informace o vašem používání Portálu budou anonymizovány a následně přeneseny k našim poskytovatelům webových analýz a uloženy na jejich serverech. Poskytovatelé webových analýz tyto údaje použijí k hodnocení, jak používáte Portál, k sestavení zpráv o aktivitě Portálu pro Provozovatele webu a k poskytování dalších služeb spojených s aktivitou na webu a využitím internetu. Poskytovatelé webových analýz také mohou tyto údaje přenést k třetím osobám, pokud to vyžaduje zákon nebo tyto třetí osoby zpracovávají údaje jejich jménem.

  Používání webových analýz Google či Facebook můžete zakázat. Můžete zakázat i používání kódů nebo jinak kontrolovat použití těchto technologií při návštěvě Portálu. Zde jsou pokyny:

  Odkaz na zakázání služeb Google Analytics

  Odkaz na nastavení ochrany osobních údajů na Facebooku (musíte být přihlášeni ke svému účtu)

Další pravidla ochrana soukromí

 1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn používat tzv. cookies soubory, malé textové soubory, které identifikují prohlížeč Uživatele a nahrávají uživatelské aktivity Uživatele, jakmile Uživatel vstoupí na Portál. Cookies jsou soubory zaslané do prohlížeče prostřednictvím webového serveru, aby bylo možné nahrávat uživatelské aktivity během navigace. Cookies mohou být používány také pro měření sledovanosti Portálu a parametrů provozu Portálu. Cookies neposkytují žádné konkrétní osobní údaje o Uživateli.
 2. Portál automaticky identifikuje IP adresu Uživatele. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači Uživatele po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů za účelem zpracování statistických opatření, které ukazují počet zobrazení stránek Portálu, počet návštěv webových služeb, pořadí návštěv, přístupový bod, atd.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce. Uzavřenou Smlouvu bude Provozovatel archivovat, z technických důvodů však nebude k dispozici pro Uživatele.
 2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto podmínek je neplatné anebo nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v nich stanovených.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Portálu, případně přerušit provoz Portálu na neomezeně dlouho dobu. Provozovatel se zavazuje o těchto skutečnostech informovat Uživatele s dostatečným předstihem před takto provedenou změnou.
 4. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi Uživatelem a Provozovatelem při uzavření Smlouvy dle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek a právních vztahů touto Smlouvou založených budou řešeny českým soudem, jehož místní příslušnost bude určena podle adresy sídla Provozovatele.
 5. Vyřizování stížností Uživatele zajišťuje Provozovatel prostřednictvím e-mailové adresy Provozovatele.
 6. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.
 7. Uživatel, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.
Tento web využíva súbory cookies. Viac informácií viz Obchodné podmienky.