VYUŽIJTE NOVÉ HLASOVÁNÍ NA SOUSEDÉ.CZ
Onlinehlas.eu končí 1. 3. 2021 - hlasování je nahrazeno zcela novou verzí integrovanou do sousedé.cz.

Obchodné podmienky služby Onlinehlas

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele při využívání služby Onlinehlas dostupné na internetové adrese www.Onlinehlas.eu (dále jen „Portál“), která nabízí sadu on-line nástrojů pro tvorbu, realizaci a analýzu on-line hlasování.
 2. Provozovatelem je společnost SousedeCZ s.r.o., IČ 02623111, se sídlem Drahobejlova 2433/12, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221580. E-mailová adresa Provozovatele je zc.edesuos@kinvomod.
 3. Uživatelem je každá osoba, která v souladu s těmito obchodními podmínkami provedla registraci na Portálu, případně využila bezplatnou nebo placenou verzi služby Onlinehlas. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, tedy tím, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Uživatelem, který není spotřebitelem, tedy tím, který si objednává službu za účelem svého podnikání.
 4. Uživatel vstupem na Portál projevuje souhlas s těmito obchodními podmínkami, resp. podmínkami platnými v okamžiku vstupu Uživatele na Portál, a zavazuje se je při užívání Portálu dodržovat. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. O změně Podmínek nebude Provozovatel Uživatele informovat. Uživatel je povinen se pravidelně seznamovat s podobou a případnými změnami těchto obchodních podmínek. Pokud bude Uživatel i po provedených změnách jakkoliv užívat Portál, má se za to, že se se změnami obchodních podmínek seznámil a bezvýhradně s nimi souhlasí. Aktuální znění obchodních podmínek je dostupné na internetové adrese www.Onlinehlas.cz/podminky.
 5. Provozovatel a Uživatel uzavírají pro účely poskytování služeb Onlinehlas smlouvu o poskytování služeb Onlinehlas (dále jen „Smlouva“).
 6. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám.

Registrace

 1. Smlouva se uzavírá na základě registrace Uživatele na Portál. Návrh na uzavření Smlouvy adresovaný Provozovateli se činí odesláním řádně vyplněného registračního formuláře, který je dostupný na Portálu. K uzavření Smlouvy dochází okamžikem potvrzení registrace, které Provozovatel zasílá na e-mailovou adresu Uživatele, kterou Uživatel uvedl při registraci.
 2. Při registraci si Uživatel zvolí, zda má zájem o Bezplatnou verzi služby Onlinehlas (čl. III. těchto obchodních podmínek), nebo o Placenou verzi služby Onlinehlas (čl. IV. těchto obchodních podmínek). Uživatel si může následně změnit typ verze v nastavení svého účtu.
 3. Uživatel je povinen poskytovat Provozovateli pravdivé a úplné údaje požadované při registraci. Při uvedení nepravdivých a/nebo neúplných údajů nese Uživatel veškerou odpovědnost za škodu tímto způsobenou.
 4. Pokud bude chtít Uživatel svoji registraci zrušit a ukončit Smlouvu, může tak učinit kdykoliv zasláním písemného sdělení na e-mailovou adresu Provozovatele domovnik@sousede.cz.
 5. Uživatelé jsou povinni chránit si svá přístupová hesla. Přístupové heslo musí obsahovat šest znaků, přičemž alespoň dva znaky musí být číslice a alespoň dva znaky musí být písmena. V případě ztráty či jeho zneužití jsou povinni ihned informovat Provozovatele tak, aby mohl přijmout přiměřená opatření. Provozovatel však nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku ztráty nebo zneužití přístupových údajů Uživatele. Uživatel je oprávněn si své přístupové heslo libovolně měnit.

Bezplatná verze služby Onlinehlas

 1. Provozovatel poskytuje bezplatnou verzi služby Onlinehlas dostupnou na Portále, u které je přístup a užívání zdarma. Prostřednictvím bezplatné verze služby Onlinehlas se může Uživatel účastnit online hlasování a sledovat výsledky hlasování, popř. jeho průběh, je-li přístupný pro Uživatele.
 2. Uživatel si sám hradí náklady vzniklé mu ve spojitosti s realizací přístupu a používání Portálu v souvislosti s užíváním bezplatné verze služby Onlinehlas (tj. náklady na internetové připojení aj.).

Placená verze služby Onlinehlas

 1. Provozovatel zároveň poskytuje placenou verzi služby Onlinehlas. Prostřednictvím placené verze služby Onlinehlas může Uživatel zakládat online hlasování, v předmětném hlasování hlasovat a sledovat výsledky hlasování. V případě, že jiný Uživatel zpřístupní online hlasování pro další Uživatele, jsou tito Uživatelé dále oprávněni účastnit se těchto online hlasování a sledovat výsledky tohoto hlasování, popř. jeho průběh, jestliže bude pro daného Uživatele zpřístupněn.
 2. Pokud není smluvně dohodnuto jinak, tak cena za placenou verzi služby Onlinehlas a doplňkové služby jsou dostupné v ceníku dostupném na Portálu. Cena je závislá na počtu účastníků v online hlasování a počtu plánovaných hlasování. Ceny jsou uvedené v českých korunách a nezahrnují DPH, které k nim bude připočteno v zákonné výši. Platbu může Uživatel uskutečnit formou bankovního převodu. S placenou verzí služby Onlinehlas nejsou spojeny další náklady na dodání.
 3. Uživatel, který vytváří hlasování, musí zvolit některou placenou verzi služby Onlinehlas. Uživatel, který pouze hlasuje, se registruje zdarma.
 4. Online hlasování je možné na základě prosté elektronické registrace (pro Uživatele, který pouze hlasuje), anebo na základě registrace spojené s objednávkou (pro Uživatele, který vytváří hlasování), které jsou dostupné na Portále. Uživatel musí vyplnit požadované registrační a fakturační údaje a potvrdit, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí.
 5. Ihned poté, co Provozovatel potvrdí Uživateli přijetí objednávky dle předchozího odstavce tohoto článku, vystaví Uživateli fakturu v souladu s těmito obchodními podmínkami. Po připsání fakturované částky na bankovní účet Provozovatele, je Uživatel oprávněn využívat služeb Onlinehlas, spočívajícím v přípravě veškerých podkladů pro realizaci online hlasování, realizaci hlasování, tzn. vyrozumění účastníků o realizaci a podmínkách online hlasování (včetně počátku běhu lhůty pro hlasování) a následné hlasování jednotlivých účastníků.
 6. Provozovatel se zavazuje na základě objednávky vystavit Uživateli fakturu, která bude mít veškeré náležitosti daňového nebo účetního dokladu dle příslušných právních předpisů, se splatností čtrnáct (14) dnů.
 7. Dnem zaplacení ceny za služby Onlinehlas je den, kdy je celá fakturovaná částka připsána na účet Provozovatele. Do dne zaplacení ceny za tyto služby nebudou služby Uživateli přístupné. Až po připsání peněz bude moci následně Uživatel založit hlasování, pozvat účastníky hlasování a využívat všech ostatních služeb Onlinehlas.

Obecná pravidla pro užívání služby

 1. Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoliv informace týkající se podmínek poskytování služeb Onlinehlas, zejména oznámení o změnách v rámci Portálu, a to e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu poskytnutou Uživatelem.
 2. Uživatel je povinen průběžně aktualizovat své kontaktní údaje, které poskytl při registraci.
 3. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněn k výkonu majetkových autorských práv k Portálu. Provozovateli náleží veškerá práva k vlastnímu obsahu Portálu, včetně textu a jeho designu, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na Portálu, vyjma textu a materiálu, který Uživatel vloží na Portál v souvislosti s vytvořením online hlasování. Pro vyloučení všech pochybností smlouva s Provozovatelem v žádném případě nezakládá převod vlastnického práva ani jiného práva duševního vlastnictví k obsahu služby nebo služeb na Uživatele. Uživatel smí poskytnutou službu na Portálu a jeho obsah užívat pouze v souladu s těmito obchodními podmínkami.
 4. Uživatel je srozuměn s účelem poskytovaných služeb na Portálu, kterým jsou výlučně nabídka on-line nástrojů pro tvorbu, realizaci a analýzu on-line hlasování, a zavazuje se užívat tyto služby v souladu s tímto účelem.
 5. Uživatel se zavazuje, že nebude posílat nebo distribuovat prostřednictvím Portálu žádné materiály, které jsou výhružné, pomlouvačné, pornografické nebo jinak nezákonné povahy, anebo materiály, které jakýmkoli způsobem porušují práva Provozovatele nebo práva třetích osob. Uživatel se zároveň zavazuje, že na Portálu nebude užívat výrazy, které jsou vulgární, hrubé, sexistické, rasistické nebo jinak urážlivé.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat závadný obsah dle odst. 4 a 5 tohoto článku.
 7. Uživatel nesmí učinit žádné jednání, které by mohlo zapříčinit nefunkčnost, přetížení, poškození nebo omezení Portálu. Stejně tak nesmí Uživatel zasahovat do užívání Portálu jinými Uživateli. Uživatel se nesmí pokusit získat neoprávněný přístup do sítí, počítačových systémů, k obsahu nebo datům souvisejícím s Portálem nebo službami.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování služeb Uživateli, který poruší tyto obchodní podmínky, anebo v případě, že se Uživatel dopouští nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě uvážení Provozovatele a může být provedeno i bez udání důvodu.

Vadné plnění a odstoupení od Smlouvy

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Uživatel je povinen zkontrolovat funkčnost objednaných služeb Onlinehlas bez zbytečného odkladu po jejím zpřístupnění. Vadu je Uživatel povinen oznámit Provozovateli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění na e-mailovou adresu Provozovatele. V případě, že je vada odstranitelná, může Uživatel požadovat doplnění toho, co chybí, nebo přiměřenou slevu z ceny. V případě, že vadu nelze odstranit a z tohoto důvodu nelze služby Onlinehlas řádně užívat, může Uživatel odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. V případě uplatnění práva z vad má Uživatel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění tohoto práva. Právo na náhradu těchto nákladů je potřeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. Právo z vadného plnění Uživateli nenáleží, pokud Uživatel vadu sám způsobil.
 2. Uživatel, který je spotřebitelem, má po uzavření Smlouvy právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne převzetí služeb Onlinehlas na základě první objednávky. Uživatel může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí Provozovateli elektronicky na emailovou adresu Provozovatele. Toto ustanovení se nevztahuje na Uživatele, který není spotřebitelem. Uživatel, který je spotřebitelem, tímto v souladu s ustanovením § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, výslovně souhlasí s tím, aby Provozovatel splnil předmět Smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení. V případě, že předmět Smlouvy Provozovatel splní před uplynutím lhůty pro odstoupení, Uživatel v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

Limitace odpovědnosti

 1. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost veškerého obsahu, jež byl vkládán Uživateli v rámci uspořádání předmětného online hlasování. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením Uživatelů a užíváním Portálu v rozporu s těmito obchodními podmínkami a Smlouvou. Provozovatel rovněž nepřebírá odpovědnost za jakékoliv povinnosti Uživatelů (zejména statutárních orgánů právnických osob) jím uložených platnými právními předpisy České republiky.
 2. Uživatelé se zavazují oznámit co nejdříve možné poruchy, výpadky a další nedostatky Portálu. V rozsahu dovoleném platnými právními předpisy nenese Provozovatel odpovědnost za vady Portálu, které jsou způsobeny užíváním zařízení, které není schváleno, nebo za závady, které jsou způsobeny nedbalostí Uživatele.
 3. Uživatel je dále srozuměn, že Provozovatel je oprávněn provést následující typy údržeb Portálu

  Plánovaná údržba – dochází k ní pravidelně jednou za měsíc, vždy mezi 23. až 5. hodinou ranní středoevropského času.

  Neplánovaná údržba – může k ní dojít (mezi první hodinou ranní až pátou hodinou ranní), pokud je to nezbytné z provozních důvodů.

  Neodkladná údržba – k ní může dojít kdykoliv, pokud se vyskytne nepředvídaný technický problém, který bude podstatně ovlivňovat provoz Portálu a s ním spojené služby.

  V průběhu všech typů údržby nebude Portál dostupný a Uživatel nemá nárok na jakoukoliv náhradu za jakékoliv výpadky, poruchy či přerušení provozu, které jsou důsledkem těchto údržeb.

 4. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené nefunkčností Portálu, zničení, poškození či ztrátu dat, pokud tyto události byly způsobeny jinou osobou nebo v důsledku zásahu vyšší moci.

Ochrana osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je společnost SousedeCZ s.r.o., IČ 02623111, se sídlem Drahobejlova 2433/12, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221580, kontaktní e-mailová adresa Správce je domovnik@sousede.cz (dále jen „Správce“). Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.
 2. Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále jen „nařízení GDPR”).
 3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smluvního vztahu, tedy za účelem plnění závazků na základě registrace a na základě uzavřené smlouvy prostřednictvím dálkových prostředků. Správce zpracovává údaje také pro statistické účely, tedy anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoringu zhlédnutí stránek na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet relevantní obsah;
 4. Podle nařízení GDPR má subjekt, jehož údaje jsou zpracovávány právo:
  • vzít souhlas se zpracováním kdykoliv zpět;
  • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů;
  • požadovat přenositelnost údajů, tedy požadovat obdržení osobních údajů, které se subjektu týkají, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 5. Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně bez souhlasu Uživatele. Zpracovávané osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.
 6. Uživatel akceptováním těchto obchodních podmínek dává Správci svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným Uživatelem Správci na e-mailovou adresu Správce.
 7. Správce za účelem provozu služby shromažďuje osobní údaje Uživatele, a to konkrétně jméno, příjmení, pohlaví, a e-mailovou adresu. Dále pak pro účely zabezpečení IP adresu a telefonní číslo, které využívá pro případ zabezpečení účtu Uživatele s využitím dvoufaktorové autentizace. Při využití Placené verze služby Onlinehlas i adresu a další fakturační údaje Uživatele pro účely fakturace.
 8. Správce je oprávněn obrátit se na Uživatele za účelem ověření aktuálnosti, resp. správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.
 9. Ke sledování návštěv Portálu jsou Správcem užívány standardní webové analýzy. Tyto analýzy provádějí společnosti Google a Facebook (dále jen „poskytovatelé webových analýz“) svými nástroji Analytics, resp. Pixel (dále jen „nástroje webových analýz“). Informace o vašem používání Portálu budou anonymizovány a následně přeneseny k našim poskytovatelům webových analýz a uloženy na jejich serverech. Poskytovatelé webových analýz tyto údaje použijí k hodnocení, jak používáte Portál, k sestavení zpráv o aktivitě Portálu pro Provozovatele webu a k poskytování dalších služeb spojených s aktivitou na webu a využitím internetu. Poskytovatelé webových analýz také mohou tyto údaje přenést k třetím osobám, pokud to vyžaduje zákon nebo tyto třetí osoby zpracovávají údaje jejich jménem.
 10. Více informací o zpracování osobních údajů a nakládání s osobními údaji je k dispozici v informačním memorandu Provozovatele dostupném na internetové adrese: www.Onlinehlas.cz/Informacni-Memorandum.

Používání webových analýz Google či Facebook můžete zakázat. Můžete zakázat i používání kódů nebo jinak kontrolovat použití těchto technologií při návštěvě Portálu. Zde jsou pokyny:

Odkaz na zakázání služeb Google Analytics

Odkaz na nastavení ochrany osobních údajů na Facebooku (musíte být přihlášeni ke svému účtu)

Další pravidla ochrana soukromí

 1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn používat tzv. cookies soubory, malé textové soubory, které identifikují prohlížeč Uživatele a nahrávají uživatelské aktivity Uživatele, jakmile Uživatel vstoupí na Portál. Cookies jsou soubory zaslané do prohlížeče prostřednictvím webového serveru, aby bylo možné nahrávat uživatelské aktivity během navigace. Cookies mohou být používány také pro měření sledovanosti Portálu a parametrů provozu Portálu. Cookies neposkytují žádné konkrétní osobní údaje o Uživateli.
 2. Portál automaticky identifikuje IP adresu Uživatele. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači Uživatele po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů za účelem zpracování statistických opatření, které ukazují počet zobrazení stránek Portálu, počet návštěv webových služeb, pořadí návštěv, přístupový bod atd.
 3. Další informace o zásadách používání souborů cookies na portále online hlas uvádíme zde: www.Onlinehlas.cz/cookies.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce. Uzavřenou Smlouvu bude Provozovatel archivovat, z technických důvodů však nebude k dispozici pro Uživatele.
 2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto podmínek je neplatné anebo nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v nich stanovených.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Portálu, případně přerušit provoz Portálu na neomezeně dlouho dobu. Provozovatel se zavazuje o těchto skutečnostech informovat Uživatele s dostatečným předstihem před takto provedenou změnou.
 4. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi Uživatelem a Provozovatelem při uzavření Smlouvy dle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek a právních vztahů touto Smlouvou založených budou řešeny českým soudem, jehož místní příslušnost bude určena podle adresy sídla Provozovatele.
 5. Vyřizování stížností Uživatele zajišťuje Provozovatel prostřednictvím e-mailové adresy Provozovatele.
 6. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.
 7. Uživatel, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, IČO: 00020869 (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

Obchodní podmínky jsou platné od 27. 1. 2020

Tento web využíva súbory cookies. Viac informácií viz Obchodné podmienky.