VYUŽIJTE NOVÉ HLASOVÁNÍ NA SOUSEDÉ.CZ
Onlinehlas.eu končí 1. 3. 2021 - hlasování je nahrazeno zcela novou verzí integrovanou do sousedé.cz.

Information memorandumm for Onlinehlas users

Vážení,

stali jste se uživateli služeb portálu Onlinehlas (dále také jako „Portál“). Portál poskytuje uživatelům online nástroje pro tvorbu, realizaci a analýzu on-line hlasování. Portál je primárně určen k hlasování členů společenství vlastníků jednotek, bytových družstev, ale využít jej mohou i členové různých skupin, zájmových organizací a spolků. Abychom Vám mohli umožnit využívání našich služeb, žádáme Vás v rámci registrace o poskytnutí Vašich osobních údajů, které následně zpracováváme pro níže uvedené účely. Tento dokument Vás seznámí zejména s tím, jakým způsobem s Vašimi osobními údaji nakládáme, jaká máte práva ve vztahu k tomuto zpracování a jak je můžete uplatnit.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s relevantními právními přepisy, kterými jsou zejména zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále jen „nařízení GDPR”).

 1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

  Správcem Vašich osobních údajů je společnost SousedeCZ s.r.o., IČ 02623111, se sídlem Drahobejlova 2433/12, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221580 (dále také jako „Správce“).

  V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 4 níže nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese domovnik@sousede.cz.

 2. Jaké jsou účely zpracování, právní základ pro zpracování a doba uchování osobních údajů?

  Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou (tj. služby Portálu) nebo účelem zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme pro níže uvedené účely a na základě níže uvedených právních titulů.

  1. Za účelem registrace do Portálu zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu:
   1. Základní identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště a datum narození;
   2. Kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo, informace z internetového prohlížeče, které využíváte.
   3. Doplňující osobní údaje: rodné příjmení, pohlaví.

   Portál a jeho služby nelze využívat bez předchozí registrace. Údaje, které jsou pro úspěšnou registraci nezbytné, jsou v rámci registrace příslušně označeny, jedná se pouze o jméno, příjmení a email.

   Právním základem pro zpracování osobní údajů je plnění smlouvy (tj. smlouvy o poskytnutí služeb Portálu), jejíž jste smluvní stranou. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu uvedenou v odst. 3 tohoto článku.

  2. Na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, Vás můžeme kontaktovat e-mailem či telefonicky za účelem nabízení našich produktů a služeb souvisejících s Portálem, přičemž máte možnost takové zasílání kdykoli odmítnout (učinit tzv. opt-out), a to i částečně ve vztahu pouze ke službám a produktům, o nichž si nepřejete být nadále informováni. Detaily Vašeho elektronického kontaktu budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, případně do doby, kdy takové zpracování odmítnete. V případě, že pro zasílání těchto nabídek nebudou naplněny podmínky stanovené v § 7 výše uvedeného zákona, budeme tak činit pouze v případě, že nám k tomuto dáte souhlas.
  3. Nad rámec výše uvedeného zpracováváme a uchováváme Vaše osobní údaje v rozsahu (jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště) pro případ potenciálního soudního sporu či správního řízení v budoucnu. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti SousedeCZ či třetích stran. Tyto osobní údaje tedy budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však deset let od rozhodné události pro běh promlčecí doby v každém konkrétním případě.
  4. Správce ve smyslu tohoto informačního memoranda pak nezpracovává žádné citlivé údajů subjektů údajů.
 3. Komu můžeme Vaše osobní údaje poskytnout?

  Dále nám dovolte Vás informovat, že Vaše osobní údaje můžeme předat subjektům, které pro nás zajišťují administrativní/technickou podporu nebo se kterými jinak spolupracujeme, pokud tyto subjekty poskytnou maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů. Takové osoby jsou zpracovateli osobních údajů či samostatnými správci, pokud sami rozhodují o účelech a prostředcích zpracování. O výčet těchto subjektů můžete zažádat prostřednictvím e-mailové adresy provozovatele portálu, tedy emailové adresy Správce.

 4. Jaká jsou Vaše práva, jakožto subjektů údajů, v souvislosti se zpracováním?

  Máte právo kdykoli žádat o informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto osobním údajům. Ve vztahu ke zpracování osobních údajů máte však i další práva. Pokud jsou Vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu nebo doplnění. Opravu, doplnění si můžete sami upravit v Nastavení Profilu uživatele. Máte právo své osobní údaje vymazat, to je však možné pouze za určitých podmínek, např. pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro daný účel nebo pokud odvoláte svůj souhlas a neexistuje již žádný další právní důvod pro zpracování.

  Za určitých podmínek můžete požadovat i tzv. omezení zpracování Vašich osobních údajů. Bude se jednat např. o situaci, kdy budete popírat přesnost osobních údajů nebo vznesete námitku proti zpracování, ale my budeme potřebovat určitou dobu nezbytnou k prošetření této situace. Dle rozsahu prací si vyhrazujeme na řešení lhůtu min. 5 pracovních dní.

  Též máte právo na přenositelnost svých osobních údajů toto je však možné pouze u osobních údajů, které jste nám poskytl/a sám/sama a jedná se o zpracování založené buď na Vámi uděleném souhlasu, nebo na smlouvě uzavřené mezi námi. Musí se též jednat o osobní údaje zpracovávané automatizovanými prostředky. Pokud uplatníte toto právo, nesmí jím být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, což jsme povinni vždy posoudit. K omezení zpracování prosím napište žádost na e-mail domovnik@sousede.cz.

  Též máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud by takové rozhodování pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. V současné době žádné takové automatizované rozhodování neprovádíme; pokud by k němu v budoucnu mělo dojít, budeme Vás o této změně vhodným způsobem informovat. V případě jakýchkoli pochybností, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, máte vždy právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  V případě, kdy jste udělili souhlas se zpracováním, učinili jste tak dobrovolně a máte právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit, a to pro každý jednotlivý účel. Souhlas můžete odvolat velice jednoduchým způsobem prostřednictvím emailu Provozovateli portálu domovnik@sousede.cz.

  V některých případech můžete Vaše práva (např. právo na opravu), pokud uznáte za vhodné, realizovat sami velice jednoduchým způsobem prostřednictvím sekce „Můj účet“.

 5. Využívání cookies

  Stránky onlinehlas.eu využívají cookies. Soubory cookies jsou malé čistě textové soubory, které ukládají informace v prohlížeči vašeho počítače. Běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies využíváme ke zvýšení uživatelského komfortu a pro zajištění funkčnosti portálu. S detailními zásadami používání souborů cookies na portále Onlinehlas se můžete seznámit na speciální stránce zde: Zásady používání souborů cookie na portále Onlinehlas.

 6. Co když nastanou nějaké změny ve zpracování?

  Informace obsažené v tomto dokumentu můžeme upravovat dle potřeby a aktuálního stavu. V takovém případě Vás, jakožto subjekty údajů, včas o takové změně vyrozumíme. Doporučujeme však pravidelně sledovat aktuální znění tohoto oznámení i na našich internetových stránkách sousedé.cz.

Informace aktualizovány 22. 1. 2020

This site uses cookies. More info in Terms of Use.